Hem

    

  • Ökad insyn och öppenhet i politiken


  • Bygg inte bort Stockholms skönhet och identitet


  • Stoppa rivningarna  • Ge plats för utomhuslek och idrott när nya områden planeras


  • Kollektivtrafik - inte Österleden


  • Fler infartsparkeringar: bättre  framkomlighet, bättre miljö

Utveckla Tullhuset och magasinen på Blasieholmen


Nu när hotet att skövla Blasieholmen förhoppningsvis är borta bör man sätta i gång med att restaurera och utveckla området. Tullhuset från 1874 och intilliggande magasin vittnar om en tid då Blasieholmen var centrum för sjöfart; därifrån gick fartyg med passagerare och frakt till bl a södra Sverige, Danmark och Norge.  Det var vid förra sekelskiftet ett viktigt centrum med förankring både i näringslivet och i det offentliga. Tullhuset är en arkitektonisk pärla som liksom magasinen bör rustas upp och göras till museum för en intressant del av Stockholms historia med utställningar och aktiviteter för olika åldrar, park och servering och kommer att bli ett uppskattat utflyktsmål.


Stockholmspartiet 2018-10-25


Denna insändare publicerades i DN i går 2020-11-11


Förtätning är människofientlig! 

En kort promenad i nya Hagastaden förskräcker! Höga hus tätt tätt, ingen växtlighet så långt ögat når, halvmörka gator trots att all forskning visar hur viktigt det är för människor i alla åldrar att se grönska i sin närhet. Det bidrar till bättre hälsa och återhämtning vid sjukdom. Efter en tid riskerar denna stadsdel bli lika oattraktiv som "miljonprogrammet" ibland anses vara.     

 "Modern" stadsplanering struntar i grundläggande principer: att det ska finnas tillräckligt med ljus mellan husen, att om husen är höga och gatan smal blir det väldigt lite sol på trottoaren, att det ska finnas utrymme för barn att leka på. Är vi på väg tillbaka till den ohälsosamma stadsmiljö som var vanlig för två hundra år sedan och har glömt sundhetsidealen som tillkom för hundra år sedan?

 Många vill bo i innerstaden - hur löser man detta? Jo genom att utvidga innerstaden med människovärdiga hus och miljöer. Genom att bygga ut spårbunden trafik har det exakta avståndet i kilometer mindre betydelse - restiden är det som räknas - och på spårbunden trafik kommer man långt på samma tid som en bussresa tar i nuvarande innerstaden. Genom att bygga attraktiva hus med god kollektivtrafik i närheten kan det eftertraktade begreppet "innerstad" utvidgas.        

 En ohelig allians mellan byggherrar som vill få ut maximal bostadsyta per kvadratmeter och politiker som vill skryta med hur mycket man bygger - helst i innerstaden skapar miljöer som är människofientliga och som utarmar staden för medborgarna. " Ansvariga politiker": se över aktuella byggplaner medan tid är!  


Helve Tsai

Stockholmspartiet

En skymf från SL mot resenärerna att inte ha tryckta tidtabeller!


Politikerna strör vackra ord omkring sig och talar om ökat kollektivåkande för att bl a skona miljön. Men samtidigt slutar man förse potentiella resenärer med information om när och var man kan ta bussen eller tåget genom inte tillhandahålla tryckta tidtabeller!! Visst finns det andra sätt att ta reda på det: man kan gå till hållplatsen och läsa tidtabellen där om den kommer att finnas kvar, man kan ringa till SL, man kan läsa på internet. Har SL missat informationen att ca 1 miljon människor inte har tillgång till internet? Hur är det att sitta i telefonkö till SL:s upplysning när man har bråttom?  Och hur ska turister få information? 

Återigen är det gamla som får det besvärligare! Och kanske de som är mest beroende av allmänna färdmedel. Visst kostar det en del att trycka upp tidtabeller på papper och visst är det en liten miljöbelastning men avsikten med kollektivtrafik är väl ändå att den ska finnas tillgänglig när människorna behöver den. Tar man bort lättillgänglig information om den minskar också tillgängligheten för de mest behövande.

Det är en skymf från politikerna mot medborgarna! Tänk om och ändra beslutet!

Stockholmspartiet 2020-03-12

Ännu en bussbrand!

De lokala nyheterna vid Sveriges Television rapporterade den 22 maj 2019 om en bussbrand i Jakobsberg. En buss hade under onsdagen fattat eld på Viksjöleden i Järfälla vid Jakobsbergs pendeltågsstation och enligt SL fanns det tack och lov inga resenärer på bussen när den började brinna. Det var inte en gasbuss och SL har ännu ingen förklaring till varför bussen fattade eld. Detta är den andra bussbranden i Stockholm på några månader och det borde vara tillräcklig för att få politiker att tänka om och inte bygga en passagerarterminal i Katarinaberget vid Slussen. En brand i den terminalen skulle kunna få katastrofala följder. Politikerna känner till detta; flera utredningar visar på farorna vid brand.

Innan det är för sent – stoppa bygget av passagerarterminalen i Katarinaberget!

Stockholmspartiet vid strandvägskajen

Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner ordnar under lördagarna i maj och början av juni kl 11-12 på flytbryggan vid Strandvägskajen 17 dialogmöten med politiker, experter och allmänheten kring förtätningen och förfulningen av Stockholm. Stockholmspartiet närvarar vid dessa möten och framför sina synpunkter på stadens utformning. Vid mötet den 11 maj höll partiets ordförande den inledande presentationen och tog bland annat upp bristen på insyn och demokratisk förankring av de politiska besluten, bristen på helhetssyn på staden av beslutsfattarna, och konkreta exempel på byggnader som aldrig borde ha uppförts – till exempel Stockholm Waterfront och bostadsbygget på Gärdet.

 

Skyskraporna saknar estetisk verkshöjd

Under  rubriken ”Husen blir högst i stan – men saknar verkshöjd” skriver Mats Wickman, kulturhistoriker och författare, i Svenska Dagbladet den 5 april 2019 en eminent krönika om hur den grönblåa majoriteten i Stockholm "skyddat sin kung - det byggindustriella komplexet, vars profithunger exploaterar sönder vår stad" när makten spelar schack med medborgarna. Medan städer på kontinenten som gett inspiration till vår stadsbyggnad vårdar och rustar upp sina stadskärnor och inte bygger skyskrapor där gör man här tvärtom

- förstör det småskaliga och originella. Återigen en förstörelse av en uppskattad miljö som rivningarna i Klara-kvarteren! Mats Wickman redogör sedan för svikna löften från politiker och för ett flertal planer på skyskrapor som skulle synas i stora delar av staden; han frågar sig varför dessa skyskrapor - som om de skulle byggas - får förfula vår stad. Många är vi som vill få svar på detta! Läs mer...

Ännu en varning för
bussterminalen i Katarinaberget

Risken för brand och explosioner i den planerade bussterminalen i Katarinaberget vid slussen har påtalats av många experter och debatterats i medierna. Analyser har gjorts som visar på stora risker för passagerarna men beslutsfattare struntar i dem. Det finns strikta EU-direktiv om säkerhet i vägtunnlar; man kringgår dem genom klassa Stadsgårdsleden som "kvartersmark" och inte som "vägtunnel" trots att den "loop" som bussarna skulle ta in i och ut ur terminalen kommer att vara ca 900 meter.

 

Professor Bo Janzon har på uppmaning av konsumentorganisationen Resenärsforum, som bevakar kollektivresenärernas intressen, gjort en granskning av riskbedömningen av bussterminalen och funnit bl a att man inte följt vedertagna riktlinjer för risknivåer, utarbetade av certifieringsbolaget Det Norske Veritas. Han säger att Stockholms stad inför beslut om terminalens utformning utgår från en analys som anpassar kriterierna till analysens resultat! Detta innebär att analysen blir i princip meningslös. Man har t ex inte ens studerat risken för gasexplosion i garaget trots att vätgas sannolikt kan införas som ett bussdrivmedel. Dessutom ökar riskerna för brand och explosion avsevärt p g a det slutna utrymmet i bergterminalen.

 

Men varken Slussenprojektet i Stockholms stad eller Trafikstyrelsen ändrar på planerna för den livsfarliga passagerarterminalen. Ansvarslöst är för milt ord! Läs mer på

https://www.svd.se/forskare-om-slussens-bygge-forhojd-risk-for-dodsfall

Stockholmspartiets grundare:
"Tornen är provocerande fula"

Under ovanstående rubrik i Svenska Dagbladet den 15 februari skriver Richard Murray, grundare av Stockholmspartiet som också arbetade aktivt mot Nobel Center, att arkitekter tjatar om god kvalitet men att man aldrig slår fast vad det innebär eller gör utvärderingar av det som har byggts. Har färg, material och ytor större betydelse än formen? Han beskriver att Stockholm Waterfront inte bara stör Stadshuset utan också att de "disparata volymerna helt saknar inbördes sammanhang". Artikelförfattaren menar även att Karolinska institutets byggnad med Aula Medica med den spektakulära lutande formen störs av "höga, klumpiga, tätt packade lådor som försetts med diverse olika skal" i Hagastaden.

 

De som kritiserar dagens arkitektur framhåller att byggnadernas skala är omänsklig, att formspråket är uselt och att byggnaderna inte har anpassats till omgivningen. Tornen vid Torsplan är provocerande fula; postmodernismen saknar estetisk kompass skriver Richard Murray. Kritiken gäller kvalitet, oberoende av vilket år byggnaderna har kommit till. Mycket uppmärksamhet förtjänar också bruksarkitekturen, där många bor. Han önskar att Norra stationsområdet i Hagastaden i Stockholm ska bli "slutet för en omänsklig stadsplanering helt fokuserad på innerstaden, utan tanke på de 85 procent som bor på platser utanför den". Han undrar om den nya riksarkitekten Helena Bjarnegård kan medverka till att utvärderingar kommer att göras av det som byggts. Det är något att hoppas på! Läs mer...

https://www.svd.se/richard-murray-tornen-ar-provocerande-fula


Fint när folklig kritik, synpunkter från remissinstanser och opinionsyttringar från hemsidor m m ger resultat!

Den nya koalitionen i Stadshuset har lovat att inte bygga Nobelcentret på Blasieholmen och inte placera Apples stora elektronikbutik i Kungsträdgården vilket välkomnas av de många stockholmare som engagerat sig i dessa frågor. Under rubriken ”Rivstart för en ny stadsbyggnadspolitik” beskriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 13 oktober bakgrunden och hoppas på ”en mer medveten hantering av Stockholms historiska miljöer”. Läs mer: SvD.se/av/elisabet-andersson


Heja länsstyrelsen!

”Länsstyrelsen kritisk till Apples planer”

lyder rubriken av Mimmi Epstein i Vårt Kungsholmen nr 40. Hon skriver att Länsstyrelsen anser att Apples planerade bygge i Kungsträdgården skulle ”påtagligt skada kulturmiljön av riksintresse” och minska upplevelsen av park. Planerna har lett till motstånd från medborgarna, kritiserats av bl a både Stadsmuseet och Skönhetsrådet och nu även Länsstyrelsen. Man skriver att ”byggnadens utformning och funktion tillsammans med trädfällningar riskerar att förstärka Hamngatan på bekostnad av parkens funktion i stadsrummet”


Ja ni läser rätt: TRÄDFÄLLNING återigen i Kungsträdgården! Hur kan någon i ansvarig ställningen överväga att fälla träd och göra planer för en stor byggnad i Kungsträdgården! Denna historiska park – den enda i stadens centrum! Om detta skulle uppmärksammas mera i bl a media skulle det kunna bli en strid som när Almarna i Kungsträdgården skulle sågas ner.  Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva detaljplanen. Måtte alla goda krafter samverka till att man fattar det beslutet! 

Läs mer hos länstyrelsen
Fulspel och flathet när

jättekåk ska byggas i city

Fulspel och flathet när jättekåk ska byggas i city


Med den talande rubriken avslöjar Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 27 augusti hur byggbolagen tycks bestämma i Stockholm! SKL, Sveriges kommuner och landsting, ska låta Skanska bygga ett nytt jättehus mitt i staden, vid Tegelbacken. Skanska har köpt fastigheten och SKL vill ha ett pampigt hus som kräver att en modernistisk byggnad, som Stockholms stadsmuseum anser har höga kulturhistoriska värden, ska rivas. För att kringgå ett beslut i stadsbyggnadsnämnden i juni 2017, som krävde att det planerade huset ska göras lägre för att "minska den negativa påverkan på riksintresset Stockholms innerstad" började ett trixande i Stadshuset med nya skisser, nya direktiv, inkorrekta beskrivningar o s v som Elisabet Andersson beskriver så väl.


Slutsatsen är att det inte är första gången man kringgår den demokratiska beslutsprocessen betr kontroversiella byggprojekt i Stockholms innerstad - en flathet inför marknadens aktörer och penningen! I vems intresse? Inte medborgarnas! Vem hade trott något sådant om ett vänsterstyre?! Läs mer....https://www.svd.se/fulspel-och-flathet-nar-skanska-ska-bygga-jattekak-at-kommunpampar

När staden blir en värmeö

Sällan har väl vikten av parker blivit tydligare än denna sommar

Under dessa rubriker skriver Elisabet Andersson en mycket tänkvärd kulturkrönika i Svenska Dagbladet den 12 augusti. Förutom den svåra situationen för lantbrukarna som med all rätt uppmärksammats i medierna noteras att Stockholms medeltemperatur sommaren 2018 blev den högsta som någonsin uppmätts i Sverige. Stadens parker ger eftertraktad skugga, är plats för lek och återhämtning. Därför har Stockholmspartiet alltid framfört: bygg inte i stadens parker, då många sådana planer finns. Parkerna är som gröna lungor och har en kylande effekt.

” Vi tjänar mycket pengar kortsiktigt på att exploatera, men förlorar kanske stora värden långsiktigt som inte går att kompensera” framhåller Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket. Penningen styr – vinster hamnar i byggherrarnas fickor på bekostnad av medborgarnas miljö!

Elisabet Andersson skriver också att man inte slentrianmässigt ska dela upp staden i gott och ont dvs att den täta och centrala ställs mot den perifera och glesare som mindre värd; den kan klara sig betydligt bättre i ett varmare klimat! Förutom att självklart värna och skydda det gröna bör vi börja se att det kan användas aktivt och strategiskt för att hjälpa till att hantera problem som människan själv har skapat. Bygg inte i stadens parker!

Läs mer https://www.svd.se/i-framtiden-kan-stader-bli-synonyma-med-varmestress/i/senaste/om/kultur

Varför struntar partierna i Stockholms kulturarv?

Med den angelägna frågan som rubrik beskriver kulturhistorikern Mats Wickman i Svenska Dagbladet den 10 juli 2018 i en artikel hur en ny rivningsvåg härjar i staden, som ett spöke från rivningarna av Klarakvarteren, utsläppt av S efter maktövertagandet 2014. Man struntar i Stockholms kulturarv som berör många människor, ger tillvaron sammanhang och djup. Särskilt beklagligt är det att denna avsaknad av respekt för det fysiska kulturarvet har lämnat fältet fritt för SD som brer ut sig i detta vacum.


Apple har köpt en tomträtt i Kungsträdgården men stadens politiker bestämmer vad det offentliga rummet, den historiska och värdefulla parken i stadens hjärta ska användas till. Vill medborgarna ha en stor elektronikbutik där eller vill man ha kvar parken?  Välj rätt den 9 september! Läs mer...https://www.svd.se/bryr-sig-nagon-annan-an-sd-om-stockholms-kulturarv


Nobelcentret på Blasieholmen stoppat av mark- och miljödomstolen som upphävde detaljplanen. En seger för kulturmiljön och förnuftet! Se inslaget i SVT Nyheter Stockholm här

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dom-om-nobel-center


Nobel center ett värre hot

än alla akademibråk

Med den rubriken skriver Fredrik von Feilitzen, hedersledamot i Samfundet S:t Erik, i Svenska Dagbladet den 127 maj att Nobelpriset kommer att ta mera skada av byggandet av Nobel Center på Blasieholmen än debaclet inom Akademin! Frågan är högaktuell p g a ett avgörande beslut den 22 maj i Mark- och Miljödomstolen.

Riksantikvarieämbetet bl a har lämnat ett entydigt yttrande: Nobel Center skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad. Enligt miljöbalken skulle länsstyrelsen då ha upphävt planen, vilket man inte gjorde. Statens fastighetsverk, som förvaltar Nationalmuseum, överklagade Nobel Center till länsstyrelsen men ordföranden, före detta statssekreteraren Sten Olsson (S) övertalade styrelsen att inte fullfölja överklagandet till Mark- och miljödomstolen!  Detta är ett flagrant exempel på otillbörlig politisk anpasslighet av en statlig myndighet!

Det nu rivningshotade kungliga tullhuset från 1874 på Blasieholmen och de intilliggande magasinen är minnesmärken från den tid då de var Stockholms utrikeshamn och som hade en kontinuerlig verksamhet under 500 år. Är inte denna miljö värd att bevara och utveckla till museum och utflyktsort mitt i staden!

Alfred Nobel var samhällstillvänd och ”skärpan i hans kritik mot samtidens företeelser var ofta påfallande hård” skrev en nära vän. Man undrar vad han hade tyckt om den stadsmiljöförstörande kolossen som man nu vill framtvinga i hans namn! Läs mer… https://www.svd.se/nobelcenter-skadar-nobelpriset-mer-an-akademidebaclet


Handelsstudenter:

Stockholms utveckling dåligt för hälsan

Den rubriken sammanfattar i Svenska Dagbladet den 3 maj 2018 en studie som några studenter på Handelshögskolan gjort av hur hus som nu byggs är oförenliga med FN:s mål för hållbar utveckling nämligen ”Good  health and well-being”. Det är anonymt, fyrkantigt och ohälsosamt.


”Studier har visat att gemene man föredrar äldre gatunät och fasader, samt att en stadsbild tydligt hör ihop med ens känsla av tillhörighet gentemot staden man bor i.” Tyvärr är det sätt som Stockholm nu byggs ut på väsensskilt från hur den omtyckta staden ser ut. Man hänvisar till forskning som den brittiska tankesmedjan Create Streets har skrivit om och som visar att en stads utformning påverkar de sociala och hälsomässiga förhållandena hos dess invånare. Det tycks att människor föredrar att arkitektur speglar sin plats snarare än sin tidsålder. Mycket av det som byggs i stadsdelar som Liljeholmen och Årsta är anonymt, fyrkantigt och inglasat. De ser moderna ut men risken är att dessa stadsdelar förblir opersonliga förorter i innerstadens skugga.


Enligt Create Streets är den ideala staden den där man kan känna gemenskap och som gör en fri att ingå i eller avstå från sociala interaktioner enligt eget val. Rätt arkitektur och stadsplanering gör städer till organiska mötesplatser där man inte behöver tala om för folk var och hur de ska mötas! Med gångvänliga avstånd mellan trivsamma stadsdelar som kompletterar varandra kan möten ske flexibelt och överallt.


Måtte stadsplanerare tillämpa denna kunskap så att bostadsbristen inte leder till panik utan att man bygger en stad där inte bara alla har en bostad utan också till att segregation bekämpas. Läs mer…

https://www.svd.se/stockholms-utveckling-inte-bra-for-halsanStockholmspartiet är anmält till kommunalvalet 2018

 

Stockholmspartiet är det enda lokala partiet; vi värnar och önskar utveckla stadens olika miljöer och har en viktig opinionsbildande roll. Just nu river man åter oersättliga byggnader och skövlar historiska miljöer som Tullhusen på Blasieholmen för att ersättas med en koloss – Nobelbygget. Det skulle passa bättre på en annan plats och Tullhusen skulle kunna utvecklas till ett intressant utflyktsmål.


Astoriahuset på Nybrogatan ska förvandlas till en oansenlig del i ett mörkt jättebygge – allt för att byggherrarna ska tjäna mera på bekostnad av stadens och medborgarnas miljö. De stora misstagen med rivningarna av Klara-kvarteren upprepas vilket Stockholmspartiet är mycket kritiskt till. Däremot stödjer Stockholmspartiet olika lokala initiativ.

Dags trycka på pausknappen!

"Visst kan man riva 1800-talshus om man skapar något nytt och välbehövligt. Men i Astoriarivningen i Stockholm får girigheten ett ansikte. Det är tungt och dystert.


Med den sammanfattningen skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 26 januari 2018 om de farsartade turerna kring planerna för Astoriahuset. Byggherrens projektekonomi styr: Ett hus byggt i nyrenässansstil som bostadshus på 1870-talet med rikt ornerad fasad ska rivas och ersättas av ett högt kontorshus med en sluten fasad av mörkt tegel monterat i stålkassetter.


Rivningen har skapat opinion bland stockholmarna och många har protesterat genom att lämna Länsförsäkringar som äger fastighetsbolaget Humlegården och genom att demonstrera vid Nybrogatan.  Stadsmuseet anser att det hela strider mot Plan- och bygglagens krav på varsamhet! Vem hade kunnat tro att ett vänsterstyre i Stadshuset väljer att göda ett privat byggbolags fickor på bekostnad av en kulturhistoriskt värdefull miljö för stockholmarna?


I februari lämnas bygglovsansökan till politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Än finns det tid att trycka på pausknappen! De "ansvariga" politikerna hukar och ingen svarar på kritiken som framförs av bl. a. Svenska byggnadsvårdsföreningen. Än finns det tid för de "ansvariga" att ta debatten och visa att man agerar ansvarigt! Läs mer

https://www.pressreader.com/sweden/svenska-dagbladet/20180126/281848644030409


Vill du bli medlem?

På sidan kontakt kan du läsa hur du kan bli medlem  - klicka här.

Omslagsbilden ”Kungsträdgården, norra delen, första maj 2012” är en del av en bild på "sv.wikipedia.org/wiki/Kungsträdgården" Upphovsman är "Larske"

Cykelkartor

Regional cykelkarta på Trafiken.nu

Cykelbanor i Stockholm på Stockholm.se

Ökad insyn och öppenhet i politiken


Stockholmspartiet bildades för att vanliga väljare ville ha insyn i och kunna påverka politiken i Stadshuset.


Kommunalpolitik handlar om frågor som påverkar vår vardag: Skola, äldreomsorg, social service, stadsplanering och bostadsbyggande. Stockholmspartiet vill påverka politiken så direkt som möjligt. Genom att delta i nämnder, fullmäktige eller andra grupperingar, kan vårt parti direkt få insyn i och påverka politiken.


Vi tycker att vanliga människor skall delta i det politiska arbetet dvs människor som har kontakt med andra vanliga människor och då förstår och delar deras vardagsliv.


Vi vill komma bort från att några få personer arbetar heltid i politiska organ. Man skall inte arbeta och försörja sig som politiker utan finnas i arbetslivet men på sin fritid arbeta politiskt. Det skulle inte vara så att politik sysslade en grupp med som var avskild från det vanliga arbetslivet utan som deltar i arbetslivet och känner till vanliga människors behov.

Politikerna bör bo i den egna stadsdelen så de kan ha kontakt med dem som bor där. Det ger goda möjligheter att fatta beslut utifrån de lokala förutsättningarna.


Stockholmspartiet vill att


-Politikerna ska representera alla sorters människor

-Politikerna ska behålla kontakterna med arbetslivet, vara fritidspolitiker

-Färre personer är heltidspolitiker genom att minska antalet uppdrag per politiker. 


Rädda Pålsundet!

Med det utropet uppmanar Per Gudmundson i Svenska Dagbladet den 4 april politiker att ompröva beslutet som skulle ödelägga Pålsundet och parken där intill.

Pålsundet sträcker sig ca en halv kilometer från Södermalm till Långholmen; där ligger sommartid fritidsbåtar och det är ett lummigt naturområde. Att strandkanten behöver förstärkas för att förhindra ras är uppenbart men för den skull behöver man inte såga ner träd, schakta ur Pålsundsparken och riva bryggor. Att förvandla en naturlig strandlinje till en rak, hård kajkant är att beröva medborgarna en liten men viktig kontakt med natur som så väl behövs i en stad.

Omkring 25 000 personer har skrivit på protestlistor! Vad mer behövs? Skärpning ”ansvariga” politiker - rädda Pålsundet!

https://www.svd.se/radda-palsundet