Skola m m


Skolan


Skolan är viktig för alla. Där formas vårt samhälles framtid.

Hur ska vi få en bra skola? Engagerade lärare och den nytta eleven kan se av sin utbildning ska sammantaget ge oss en bra skola.


Engagerade lärare får man genom att ge dem frihet att tillämpa sina professionella kunskaper, genom att ge dem högre lön och också belöna dem som ökar sina meriter samt genom att ge dem högre status.


Elevernas motivation ökas genom att de kan se den direkta nyttan av sitt arbete. Det kan då leda till en positivare attityd till skolan. Om elevernas attityd ökade i positiv riktning och de började anse att det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt under sin skoltid skulle skolans utbildning bli mycket bättre.


Skolgårdarna måste bevaras och göras tillräckligt stora när nya skolor byggs. För att utvecklas måste barn och ungdomar också röra på sig. Alla elever ska gå ut på rasterna och ha minst 2 timmars gymnastik i veckan


Gymnasiet skall vara en förberedelse för vidare studier eller arbete. Det är viktigt att kunna välja mellan yrkesförberedande program och högskole-förberedande.

Yrkesförberedande utbildning med hög kvalitet som leder till bra jobb eller högskoleförberedande utbildning för vidare utbildning och forskning. Båda delarna är viktiga för samhällets fortsatta utveckling.


Alla elever har rätt till en bra utbildning i skolan


Stockholmspartiet vill

 • Ha höga förväntningar på eleverna
 • Ha tydliga mål, ramar och regler
 • Ha lugn och arbetsro i skolan
 • Ge lärarna tid och frihet att utveckla pedagogiken
 • Ge ökat utrymme för idrott
 • Att inga elever ska lämna grundskolan med bristande kunskaper i svenska, matematik och engelska
 • Satsa på lärlingsutbildning och ta vara på praktiska färdigheter

Vård och omsorgStockholmspartiet vill ha valfrihet mellan vård och omsorg i privat och offentlig regi.


För äldre människor med fysiska eller psykiska problem ska det finnas olika slag av service eller boende. Boendet bör anpassas till graden av funktionsnedsättning: servicehus, vårdhem, kompetent hemtjänst eller hemsjukvård. Dessutom måste det finnas stöd för anhöriga som ofta utnyttjas som vårdare långt över sin förmåga.


Att de finns två huvudmän för vård och omsorg, landstinget och kommunen, kan innebära kompetenskonflikter och att vissa frågor hamnar mellan stolarna. Det händer att s k medicinskt färdigbehandlade patienter, ofta äldre, skickas hem utan garantier för nödvändig omsorg eller rehabilitering.


Stockholmspartiet vill uppmuntra att olika verksamheter kan drivas som föräldrakooperativ, personalkooperativ eller i privat regi som alternativ till den kommunala verksamheten.


 

Integration


Nyanlända i Sverige ska ses som den tillgång de kan vara. Landet har behov av arbetskraft och det är angeläget att de nyanlända får möjlighet att försörja sig själva så fort som möjligt; undervisningen i svenska ska inriktas på olika yrkesgrupper och den ska också innehålla information om normsystem, jämställdhetsfrågor, svenskt samhällsliv och kultur samt vad det innebär att vi lever i en demokrati. Samhället ska ha en välkomnande attityd men svårigheterna med integration ska tas på allvar.

 

Stockholm ska ha ett rikt kulturutbud


Stockholmspartiet vill

 • se fler söndagsöppna bibliotek
 • ge ökade anslag till småteatrarna
 • att byggnader och övriga anläggningar med kulturhistoriskt värde tas tillvara bättre
 • att Kulturskolan, en kommunal kulturskola för aktiviteter efter lektionstid, får mer resurser
 • ge unga mer möjligheter att ta del av kulturen